Termeni si condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR

ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

Prin accesarea sau utilizarea în orice mod a prezentului Site, inclusiv utilizarea oricăror Servicii, descărcarea de Materiale sau prin navigarea simplă pe acest Site, Beneficiarul este de acord implicit cu prezentele ”Termeni și Condiţii”, denumite pe scurt în continuare ”T&C”, relaţia Beneficiarului cu proprietarul prezentului Site fiind guvernată de acestea. Dacă Beneficiarul nu este în totalitate de acord cu toţi termenii şi toate condiţiile descrise în T&C, să nu acceseze şi să nu utilizeze în nici un fel prezentul Site.

Aceste T&C constituie un acord dintre ForIT Solutions S.R.L. şi Beneficiar şi guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări-servicii încheiat între Beneficiar şi ForIT Solutions S.R.L.. Beneficiarul poate, de asemenea, să se afle sub autoritatea altor termeni adiţionali sau condiţii de utilizare, ce se aplică în momentul în care utilizează alte servicii ForIT Solutions S.R.L., conţinut sau software al unui terţ.

Prezentele T&C pot suferi modificări neanunţate în timp. T&C aflate în vigoare la data accesării Siteului sunt cele care guvernează întreaga relaţie dintre proprietarul Siteului şi Beneficiari. Continuând folosirea sau navigarea, Beneficiarul este de acord cu T&C în vigoare şi orice încălcare a prezentelor T&C se consideră acces neautorizat al Siteului, toate Materialele descărcate sau tipărite folosind acest Site trebuind distruse.

Dacă Beneficiarul nu este de acord cu prezentele T&C, nu are autorizaţia de a accesa acest Site.

Acest Site a fost creat de către S.C. ForIT Solutions S.R.L., cu sediul în Pădureni nr.378, judeţul Timiş, România, adresă electronică: office@foritsolutions.com 

”Material”, conform prezentelor T&C, înseamnă totalitatea sau o parte din informaţiile, datele, documentele, imaginile, descărcările, fişierele, textele, sunetele, graficele, resursele, codurile, programele, produsele oferite prin intermediul Siteului.

”Servicii”, conform prezentelor T&C, se referă la toate serviciile oferite prin intermediul prezentului Site, inclusiv utilizarea forumului, sau a altor posibilităţi de comunicare cu alte persoane, zone de descărcare, zone pentru mesaje şi orice forme de comunicare destinate pentru facilitarea comunicării cu alte persoane.

”Beneficiar”, conform prezentelor T&C, se referă la orice persoană, fizică sau juridică, precum şi la reprezentanţii săi, care accesează sau foloseşte în orice mod prezentul Site, sau comandă – prin intermediul Siteului sau în orice alt fel – serviciile oferite prin intermediul prezentului Site. Termenul ”Beneficiar” include, dar nu se limitează la, persoanele fizice şi/sau juridice înregistraţi prin formularul de înregistrare din cadrul siteului.

”Beneficiar înregistrat”, conform prezentelor T&C, se referă la orice persoană, fizică sau juridică, precum şi la reprezentanţii săi, care se înregistrează prin intermediul siteului, folosind formularul de înregistrare.

DREPTUL DE PROPRIETATE

Toate Materialele şi Serviciile prezentului Site, inclusiv modul de ordonare şi sortare a lor, sunt protejate de legislaţia în vigoare, aplicabilă în România, privind dreptul de autor. Orice folosire neautorizată a Materialelor şi Serviciilor încalcă legislaţia în vigoare şi prezentele T&C, şi atrage după sine răspunderea penală sau contravenţională.

În afară de acordul expres exprimat în această privinţă, S.C. ForIT Solutions S.R.L. nu îi dă dreptul Beneficiarului şi nu îl autorizează la folosirea Materialelor şi Serviciilor. Beneficiarul se obligă, prin prezentele T&C, să nu copieze, să nu republice, să nu descarce, să nu transmită, să nu adapteze, să nu modifice, să nu închirieze, să nu dea sub nici o formă în folosinţă şi să nu afişeze Materialele şi Serviciile acestui Site, nici în totalitatea sa, nici în parte.

Mărcile şi emblemele afişate pe Site constituie obiectul dreptului de proprietate al S.C.ForIT Solutions S.R.L. sau al partenerilor săi. Beneficiarul nu este autorizat pentru folosirea acestor mărci şi embleme fără acordul prealabil şi expres exprimat în această privinţă al proprietarului.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Operator: S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., CIF: RO23566263, nr. Reg. Comerțului: J35/1130/2018, cu sediul la Com. Pădureni, str. Sat Pădureni, nr. 378, 307236 - jud. Timiș, România, punct de lucru: Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 120, 300748 - Timiș, tel./fax: +40 356 178 977, tel. mobil: +40 733 077 543, adresă e-mail: office@foritsolutions.com. Operatorul declară că este singurul destinatar al datelor personale, în afară de cazurile în care transmiterea acestora este necesară pentru a se conforma unor obligații legale sau contractuale. În situația în care operatorul intenționează să transmită datele personale unui alt destinatar, va informa persoana vizată despre această intenție și va cere consimțământul persoanei vizate în mod expres. Angajații operatorului au fost instruiți și sunt responsabilizați pentru păstrarea confidențialității, securității și siguranței datelor personale prelucrate.

În sensul legislației în vigoare:

"date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

"prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopurile prelucrării

Datele personale care îi sunt cunoscute sau îi vor fi furnizate în viitor operatorului, sunt/vor fi prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • scopuri legale(în temeiul unor norme legale, pentru încheierea/executarea contractelor sau a altor obligații/drepturi similare, pentru emiterea și transmiterea documentelor, etc.)
 • scopuri de informare(cum ar fi, fără a se limita la: informări privind expirarea contului utilizatorului, informări privind depășirea/atingerea limitelor stabilite pentru contul utilizatorului, informări privind relația dintre societăți, informări privind noutăți care privesc produsele/serviciile, informări privind societățile implicate, etc.)
 • scopuri de marketing(oferte speciale, informații comerciale despre produse/servicii, etc.)
 • scopuri de statistică și arhivare.

Utilizatorii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopuri legale și/sau în scopuri de informare nu pot fi beneficiari ai produselor/serviciilor furnizate de operator. Pentru a furniza produsele/serviciile la un nivel de calitate adaptat de operator, este necesară conformarea operatorului la prevederile legislative privind facturarea, privind declararea operațiunilor efectuate într-o perioadă, iar informarea beneficiarilor asupra unor termene de expirare ori asupra incălcării limitelor impuse de anumite configurări, asupra unor acțiuni viitoare sau trecute care afectează furnizarea produselor/serviciilor sunt indispensabile într-o relație reciprocă serioasă și de respect. Operatorul promovează valori care tratează confidențialitatea, siguranța și secretul profesional al datelor personale ca un fenomen normal.

Perioada prelucrării

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației existente/viitoare, cel puțin pe perioada impusă de păstrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile, precum și pe parcursul existenței operatorului persoană juridică dacă persoana vizată nu se opune.

Drepturile persoanelor vizate:

 • dreptul la informare: persoana vizată poate solicita oricând informații privind prelucrarea datelor sale personale,
 • dreptul de acces la datele personale: persoana vizată oricând poate solicita un extras despre datele personale prelucrate de operator,
 • dreptul la rectificare: persoana vizată poate să solicite oricând rectificarea datelor personale,
 • dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): persoana vizată poate solicita oricând ștergerea datelor personale prelucrate,
 • dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate solicita oricând restricționarea prelucrării datelor personale,
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată poate solicita ca datele personale să fie transmise altui operator,
 • dreptul la opoziție: persoana vizată se poate opune prelucrării datelor personale sau transmiterii lor către alt operator,
 • dreptul de a se adresa autorității de supraveghere: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin următoarele moduri:

 • prin e-mail, expediat de la adresa de e-mail înregistrată la operator ca aparținând persoanei vizate: office@foritsolutions.com
 • prin scrisoare cu confirmare de primire: Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 120, 300748 - Timiș
 • prin telefon, de pe numărul de telefon înregistrat la operator ca aparținând persoanei vizate: +40 733 077 543
 • prin fax: +40 356 178 977.

UTILIZAREA SITEULUI

Toate costurile necesare utilizării acestui Site, în special cele de telecomunicaţii, sunt suportate de Beneficiar.

Utilizarea Materialelor şi Serviciilor se va face numai în scopuri legale.

Cu titlu de exemplu, fără a constitui o limitare, Beneficiarul se obligă să nu efectueze următoarele activităţi pe parcursul accesării sau utilizării Siteului, descărcării, primirii sau trimiterii de Materiale prin intermediul Siteului:

  • colectarea, strângerea sau angajarea în orice altă activitate pentru a obţine adrese e-mail, numere de telefon, informaţii personale sau orice alte informaţii despre terţe persoane;
  • utilizarea sau încercarea de a utiliza parola sau numele de utilizator a altor persoane, utilizarea Materialelor sau Serviciilor aparţinând altor persoane, utilizarea sistemului altor persoane conectate în reţea;
  • modificarea în orice fel a conţinutului Siteului;
  • accesarea sau încercarea de a accesa fără autorizare Materiale asupra cărora nu aveţi dreptul să le comunicaţi conform legilor aplicabile sau conform unor obligaţii contractuale(de exemplu, informaţii interne, Materiale învăţate si discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajament de confidenţialitate);
  • punerea la dispoziţia altor persoane fişiere care conţin Materiale pentru care nu sunteţi autorizat să le publicaţi, asupra cărora nu deţineţi dreptul de proprietate sau nu aveţi autorizaţie pentru publicare;
  • utilizarea de Materiale dacă această acţiune încalcă dreptul de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi a altor persoane;
  • transmiterea de mail-uri necerute(bulk, spam).

Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activităţi legate de spam, cum ar fi:

 • trimiterea de email-uri în masă către recipienţi care nu au solicitat e-mail sau trimiterea de e-mail cu adresa de răspuns falsă,
 • promovarea unui site prin linkuri, titluri, descrieri neadecvate, sau
 • promovarea siteului prin postarea repetată de texte identice în forumurile publice.
  • postarea sau propunerea de aplicaţii care ar putea cauza disfuncţionalităţi, întrerupere sau limitare în funcţionare, sau ar putea dăuna echipamentelor, programelor sau Siteului, ale ForIT Solutions S.R.L. sau ale altor persoane, inclusiv virusuri, cai Troieni, bombe de timp, fişiere corupte şi altele;
  • descărcarea de Materiale postate de alţii, despre care ştiţi sau ar trebui să ştiţi că este interzisă copierea, distribuirea, utilizarea sau afişarea lor în această formă;
  • întreruperea sau deranjarea altor persoane în ceea ce priveşte utilizarea acestui Site sau a Siteurilor legate, sau a Materialelor sau Serviciilor;
  • violarea oricăror legi aplicabile în vigoare, care se referă la utilizarea Siteului, inclusiv prezentul T&C;
  • postarea, trimiterea, retransmiterea sau stocarea de Materiale ilegale, dăunătoare, abuzive, hărţuitoare, vulgare, obscene, calomnioase, pornografice, ameninţătoare, indecente, defăimătoare sau care pot afecta un individ, grup sau entitate, sau care încalcă intimitatea altora, cu caracter rasial, etnic sau în alt mod condamnabil;
  • activităţi care prejudiciază minorii;
  • asumarea identităţii altei persoane(fizice sau juridice), chiar şi a unui reprezentant ForIT Solutions S.R.L., conducător de forum, ghid sau gazdă, ori declararea falsă privind legătura cu o persoană fizică sau juridică;
  • postarea, trimiterea, retransmiterea sau stocarea de Materiale care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părţi;
  • urmărirea sau hărţuirea în alt mod a altor persoane;
  • promovarea sau furnizarea de informaţii de pregătire a unor activităţi ilegale, promovarea violenţei fizice si jignirile împotriva unui individ sau grup, promovarea oricăror acte de cruzime faţă de persoane sau animale.

Aceasta include, dar nu se limitează la, furnizarea de instrucţiuni privitoare la realizarea bombelor, grenadelor si altor arme, si crearea de site-uri "Crush".

Beneficiarul înregistrat declară şi acceptă prin prezentele T&C, că este de acord să primească informări periodice prin e-mail despre ofertele, produsele şi serviciile comercializate, precum şi orice alte informaţii considerate de către S.C. ForIT Solutions S.R.L. ca fiind în interesul Beneficiarului.

PROGRAME PENTRU CALCULATOR

Materialele de natura programelor pentru calculator, denumite în continuare ”Programe”, incluzând orice expresie a unui program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele, sunt produse de ForIT Solutions S.R.L. şi sunt opere protejate prin legislaţia română privind drepturile de autor.

În absenţa unei licenţe legată de Programul descărcat sau pus la dispoziția Beneficiarului, relaţia Beneficiarului privind Programul respectiv este guvernată de prezentele T&C. Beneficiarul este de acord să nu decompileze, să nu încerce să descopere şi să nu folosească în nici un fel codurile-sursă ale acestor Programe. Programul este pus la dispoziţia Beneficiarului numai în condiţiile licenţelor ce îi urmează.

În afară de situaţiile când licenţa Programului sau legislaţia aplicabilă permite expres, orice copiere sau redistribuire a Programului este interzisă. Copierea, utilizarea neautorizată sau distribuirea Programului este expres interzisă de lege şi poate avea ca urmare sancţiuni civile sau penale.

ForIT Solutions S.R.L. nu este răspunzător şi nu poate fi tras la răspundere pentru nici o pagubă materială sau de orice altă natură, produsă ca urmare a descărcării, instalării, utilizării, utilizării neautorizate sau necorespunzătoare, dezinstalării sau stocării oricărei Program pus la dispoziţia Beneficiarului.

GĂZDUIRE WEBSITE

Găzduirea siteului constă în asigurarea şi menţinerea spaţiului necesar siteului/siteurilor web ale Beneficiarului şi afişarea informaţiilor pe site, informaţii ce au fost furnizate în acest scop de către Beneficiar. De asemenea, poate include complementar şi crearea de conturi e-mail pentru Beneficiar. Pachetele oferite sunt afişate în cadrul siteului http://webhosting.foritsolutions.ro / http://forithost.com

Găzduirea oferită gratuit nu se poate folosi în scopuri comerciale şi este destinat exclusiv pentru dezvoltare şi testare. Găzduirea gratuită este valabilă pentru o perioadă de șase luni de la data creării şi nu se poate reînnoi. Dupa expirarea perioadei de șase luni, contul de găzduire se poate menţine activ prin achiziţionarea unui abonament de găzduire comercială. Un utilizator poate beneficia de pachetul gratuit o singură dată, aprecierea identității utilizatorului fiind la latitudinea ForIT Solutions S.R.L.(de ex.: adresă de e-mail identic sau foarte similar, nume identic, adresă identică, alte elemente care indică că acest utilizator a fost Beneficiar al serviciilor gratuite).

ForIT Solutions S.R.L. poate respinge cererea de furnizare a serviciului de găzduire gratuită dacă informațiile furnizate de Beneficiar în mod evident sunt nereale sau false, fictive. Beneficiarul este obligat la furnizarea următoarelor informații: nume, prenume, adresă și adresă electronică. ForIT Solutions S.R.L. poate șterge fără preaviz orice cont de găzduire gratuită dacă se constată ulterior că datele furnizate în scopul înregistrării sunt nereale, false, fictive sau se consideră necesar fără orice motiv.

Pachetele de găzduire comercială sunt active pe termenul convenit prin comanda Beneficiarului. După expirarea perioadei plătite, contul se suspendă, reactivarea lui fiind condiţionată de plata taxei de reactivare de 10EUR+TVA 20% la fiecare situaţie de reactivare cauzată de expirarea contului, concomitent cu preţul aferent perioadei următoare pentru pachetul de găzduire ales. Politica Prestatorului asigură Beneficiarului acces la toate informaţiile necesare luării unei decizii corecte, Beneficiarul primind în prealabil notificare despre termenul de expirare a contului. Serviciul de găzduire se poate suspenda și în cazurile de depășire a limitelor aferente pachetelor comerciale plătite. Suspendarea va fi anunțată către Beneficiar, reactivarea contului fiind condiționată și de plata suplimentară a serviciilor folosite peste limitele pachetului plătit.  

Prezentul contract nu constituie garanţia integrităţii datelor stocate sau transmise prin intermediul siteului web.

Beneficiarul se obligă:

 • să-l înştiinţeze imediat pe ForIT Solutions S.R.L. de orice problemă sau modificare apărută, legată de siteul web;
 • să nu acţioneze pentru remedierea problemelor fără consultarea ForIT Solutions S.R.L., în afară de cazuri urgente, când orice întârziere ar cauza daune mai mari, decât cele cauzate de funcţionarea greşită sau nefuncţionarea siteului web;
 • să pună la dispoziţia ForIT Solutions S.R.L. toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ForIT Solutions S.R.L. ce decurg din prezentul contract;
 • să plătească integral şi la timp facturile emise pentru lucrările şi serviciile prestate de ForIT Solutions S.R.L.;
 • să respecte contractele de licenţă asociate produselor software, furnizate de ForIT Solutions S.R.L.;
 • să nu folosească scripturi sau programe care pot aduce prejudicii serverelor pe care este găzduit siteul.

Beneficiarul garantează şi se obligă să nu întreprindă:

 • acţiuni care să lezeze imaginea ForIT Solutions S.R.L. sau a Beneficiarilor acestuia;
 • acţiuni împotriva bunelor moravuri;
 • acţiuni care incită la discriminare de rasă, sex, religie, apartenenţă etnică sau de clasă;
 • acţiuni care promovează activităţi ilegale;
 • acţiuni care încalcă legea drepturilor de autor;
 • acţiuni care încalcă legile în vigoare pe teritoriul României;
 • folosirea site-ului găzduit de către ForIT Solutions S.R.L. pentru soft ilegal, muzică în diferite formate (mp3, waw etc.) pentru care nu are nici un drept intelectual, materiale care proferează ameninţări sau cu caracter obscen, materiale "numai pentru adulţi"(pornografie), materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut.

Accesul la contul de găzduire se face prin intermediul unui nume de utilizator şi o parolă, transmise de către ForIT Solutions S.R.L. în momentul activării contului de găzduire. Beneficiarul este de acord să păstreze această parolă confidenţială.

Beneficiarul are obligaţia actualizării datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane de contact, date complete necesare pentru facturare, adrese de expediere a facturilor proforme şi a facturilor originale) și transmiterii acestora în timp util Prestatorului prin e-mail la adresa support@forithost.com sau la numărul de fax afișat pe siteul Prestatorului.

În cazul plăților efectuate la distanță, Beneficiarul este de acord cu debitarea contului său cu suma menționată în factura proformă/comanda emisă de Prestator către Beneficiar, prin e-mail. Orice contestație privind suma achitată prin plata la distanță va fi trimisă în scris (prin Poșta Română sau curier) Prestatorului în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data procesării plății; depășirea termenului de 14 zile menționat anterior implică acceptul Beneficiarului asupra sumei debitate.

Beneficiarul este responsabil de menţinerea securităţii contului şi este răspunzător pe deplin pentru toate activităţile ce se desfăşoară în cont şi pentru orice acţiuni efectuate în legătură cu numele domeniului, inclusiv cu cele efectuate de utilizatorii adreselor de e-mail de pe domeniul lui, şi pentru acţiunile partenerilor(reprezentanţi legali sau angajaţii acestora) angajaţi în realizarea/întreţinerea şi/sau promovarea siteului lui.

Beneficiarul este de acord să anunţe ForIT Solutions S.R.L. de orice cont neautorizat sau alte breşe de securitate. ForIT Solutions S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ţine de posibilitatea Beneficiarului de a o remedia. Beneficiarul este în cunoştinţă şi este de acord ca – sub nici o formă – ForIT Solutions S.R.L. nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acţiunile sau omisiunile Beneficiarului sau ale utilizatorilor resurselor contului de găzduire, cărora Beneficiarul le dă acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceştia, datorită unor acţiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi, şi nu numai, Beneficiarul va fi obligat să plătească aceste sume de bani, şi nu ForIT Solutions S.R.L..

Beneficiarul sau partenerii săi, reprezentanţii partenerilor cărora le permite accesul la contul de găzduire, nu pot utiliza reţeaua ForIT Solutions S.R.L. pentru a încerca să evite autentificarea sau să păcălească securitatea oricărei gazde, reţele sau oricărui cont. Aceasta include, dar nu se limitează numai la: accesarea datelor care nu sunt destinate Beneficiarului, logarea la un server sau la un cont pentru care Beneficiarul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securităţii altor reţele căutând slăbiciunile, sau încălcarea altor politici de securitate ale ForIT Solutions S.R.L..

Beneficiarul sau partenerii săi, reprezentanţii partenerilor cărora le permite accesul la contul de găzduire, nu au dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul oricărui utilizator, gazdă sau reţea. Aceasta include, dar nu se limitează la atacuri de tipul ”denial of service”, ”mail bombing” sau alte încercări deliberate de a bloca o gazdă sau o reţea. ForIT Solutions S.R.L. va coopera cu autorităţile care investighează încălcarea securităţii sistemelor sau reţelelor altor siteuri, inclusiv cu autorităţile care investighează fapte penale.

Beneficiarii care încalcă securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi traşi la răspundere prin procese civile sau penale.

Beneficiarul se obligă să nu trimită e-mailuri în masă, fiind acceptat trimiterea a maxim 50 de e-mailuri la 15 minute. Prima încălcare a acestei obligaţii atrage după sine suspendarea imediată a contului (până la achitarea taxei de reactivare de 25(douăzecișicinci)Euro+TVA), o penalizare de 1000(unamie)Euro+TVA şi notificarea prin e-mail a Beneficiarului despre acest fap. A doua încălcare a acestei obligaţii se va penaliza cu 5000(cincimii)Euro+TVA şi ştergerea definitivă a contului de găzduire.

SPAM-ul este TOTAL INTERZIS. Prin e-mail SPAM se înţelege trimiterea de mesaje nesolicitate de către titularii mesajelor. Încălcarea acestei interdicţii se va penaliza cu 10000(zecemii)Euro+TVA şi ştergerea definitivă a contului Beneficiarului. Este interzisă folosirea serviciilor puse la dispoziție Beneficiarului de către Prestator pentru promovarea unor domenii/siteuri care sunt sau nu găzduite pe serverele Prestatorului sau folosirea serverelor unor terți pentru promovarea oricărui site găzduit de Prestator prin transmiterea de mesaje de e-mail nesolicitate(SPAM). În cazul violării acestei politici, Prestatorul va percepe Beneficiarului o taxa de minim 500Euro (exclusiv TVA) reprezentând costurile pe care le implică investigația și își rezervă dreptul de a acționa în instanță Beneficiarul în scopul recuperării prejudiciului creat Prestatorului sau altor terți.

Este interzisă folosirea de către Beneficiar (sau terți cărora Beneficiarul le-a oferit acces în contul său) a spațiului alocat în cadrul abonamentului pe serverul Prestatorului ca hard-diskuri virtuale, pentru backup sau stocare de fișiere de mari dimensiuni, pentru arhive electronice. Conturile găzduite pe serverele Prestatorului pot fi utilizate exclusiv pentru găzduirea de websiteuri; fișierele găzduite în cadrul unui cont trebuie să fie legate (prin linkuri) de websiteul/websiteurile găzduite în acel cont. Unele abonamente sunt oferite cu spațiu de stocare nelimitat. Acest lucru nu înseamnă că spațiul de stocare este infinit, ci că poate fi utilizat pentru stocarea oricarui tip de fișiere care are legatură cu siteurile din acel cont (.html, .php, , .asp, .jpg, etc.), indiferent de spațiul ocupat de acestea. Următoarele tipuri de siteuri sunt interzise: siteuri de downloaduri, file-sharing, tube. Nu este permisă folosirea spațiului de stocare ca spațiu de backup sau pentru stocare de fișiere care nu au legatură cu siteurile din conturile clientului.

Este interzisă stocarea unui număr mai mare de 25.000 de fișiere într-un cont (indiferent de dimensiunea individuală sau totală a acestora); depășirea acestui număr poate determina excluderea siteului din sistemul de backup și suspendarea acestuia (numai pentru shared si reseller hosting). Stocarea de fișiere cu dimensiunea individuală mai mare de 2 GB poate duce la excluderea contului din sistemul de backup.

Beneficiarul se obligă să nu întreprinde acțiuni sau să nu ruleze aplicații care pot cauza blocarea serverului. Nu sunt permise rularea de aplicații tip ”chat-room”, IRC sau aplicații care rulează în mod continuu în fundal. În situații de blocaj cauzat de Beneficiar, contul Beneficiarului respectiv va fi suspendat imediat, urmând să fie anunțat de acest lucru, reactivarea contului fiind posibil după plata unei penalizări de minim 500(cincisute)Euro.

Prestatorul își rezervă dreptul de a limita spațiul utilizat de un cont în cazul în care acesta afectează negativ funcționarea serviciului.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care termenii prezentului contract vor fi încălcaţi, fără avertisment prealabil şi fără înapoierea banilor plătiţi pentru perioada viitoare neconsumată.

Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice parola Beneficiarului în orice moment, în cazul în care suspectează probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunoştinţa Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. se obligă:

 • să presteze serviciile şi să execute lucrările cu fermitate, într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea cerinţelor Beneficiarului, cuprinse în comanda Beneficiarului;
 • să nu angajeze sau să nu efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor Beneficiarului;
 • să întocmească factura pentru serviciile prestate şi lucrările executate, în cel mult 3(trei) zile de la data prestării serviciilor sau executării lucrărilor;
 • să nu divulge nici o informaţie confidenţială de care ia cunoştinţă pe parcursul colaborării sale cu Beneficiarul, să nu folosească în nici un fel informaţiile stocate prin intermediul sistemului informatic ce privesc activitatea, acţionariatul, situaţia patrimonială ori performanţele financiare sau de orice fel ale Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. nu este obligat la asigurarea accesului Beneficiarului la Internet.

ForIT Solutions S.R.L. este obligat prin lege să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lui sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia.

ForIT Solutions S.R.L. este obligat prin lege să comunice de îndată autorităţilor competente, la cererea acestora, informaţii care să permită identificarea destinatarilor serviciilor lui, cu care a încheiat contracte privind stocarea permanentă a informaţiei.

ForIT Solutions S.R.L. este obligat prin lege să întrerupă, temporar sau permanent, transmiterea într-o reţea de comunicaţii ori stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special prin eliminarea informaţiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o reţea de comunicaţii ori prestarea oricărui alt serviciu al socieţătii informaţionale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de autoritatea publică competentă; această autoritate publică poate acţiona din oficiu sau ca urmare a plângerii ori sesizării unei persoane interesate.

ForIT Solutions S.R.L. va urmări şi va depune toate diligenţele necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a siteului, respectiv pentru menținerea serviciilor oferite.

ForIT Solutions S.R.L. nu poartă răspunderea morală ori materială a daunelor suferite de Beneficiar pe parcursul colaborării sale cu Beneficiar, dacă acţiunile sale au fost acceptate de Beneficiar.

ForIT Solutions S.R.L. nu este răspunzător pentru conţinutul informaţional al siteului, pus la dispoziţia lui de către Beneficiar.

ForIT Solutions S.R.L. nu răspunde pentru eventualele pagube produse Beneficiarului ca urmare a funcţionării greşite sau nefuncţionării serverului care stochează informaţiile siteului, din moment ce Beneficiarul a acceptat serverul ca atare(”AS IS”). ForIT Solutions S.R.L. nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele cauzate de terţe persoane prin reţeaua internet, folosind informaţiile afişate pe siteul Beneficiarului.

CREARE WEBSITE

Crearea siteului web înseamnă analiza cerinţelor Beneficiarului, proiectarea siteului, programarea siteului şi încărcarea conţinutului cu informaţiile furnizate de Beneficiar în acest scop, la termenul de finalizare convenit şi cuprins în comanda Beneficiarului.

Serviciul se consideră prestat dacă siteul este funcţionabil, cu sau fără conţinut.

Beneficiarul poate cere asistenţă în adunarea informaţiilor şi datelor ce urmează să constituie conţinutul informaţional și imaginistic al siteului, plătind preţul/tariful serviciului respectiv.

La cererea Beneficiarului, ForIT Solutions S.R.L. poate asigura spaţiu de stocare(hosting), preţul acestui serviciu nefiind inclus în preţul serviciului de creare a siteului web.

ForIT Solutions S.R.L. se obligă:

 • să presteze serviciile şi să execute lucrările cu fermitate, într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea cerinţelor Beneficiarului, cuprinse în comanda Beneficiarului;
 • să nu angajeze sau să nu efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor Beneficiarului;
 • să întocmească factura pentru serviciile prestate şi lucrările executate, în cel mult 3(trei) zile de la data prestării serviciilor sau executării lucrărilor;
 • să nu divulge nici o informaţie confidenţială de care ia cunoştinţă pe parcursul colaborării sale cu Beneficiar, să nu folosească în nici un fel informaţiile stocate prin intermediul sistemului informatic, ce privesc activitatea, acţionariatul, situaţia patrimonială ori performanţele financiare sau de orice fel ale Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. nu este obligat la asigurarea accesului Beneficiarului la Internet.

ForIT Solutions S.R.L. nu poartă răspunderea morală ori materială a daunelor suferite de Beneficiar pe parcursul colaborării sale cu Beneficiar, dacă acţiunile sale au fost acceptate de Beneficiar.

ForIT Solutions S.R.L. nu este răspunzător pentru conţinutul informaţional al siteului, pus la dispoziţia lui de către Beneficiar.

ForIT Solutions S.R.L. nu răspunde pentru eventualele pagube produse Beneficiarului ca urmare a funcţionării greşite sau nefuncţionării serverului care stochează informaţiile siteului, din moment ce Beneficiarul a acceptat serverul ca atare. ForIT Solutions S.R.L. nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele cauzate de terţe persoane prin reţeaua internet, folosind informaţiile afişate pe siteul Beneficiarului.

Beneficiarul se obligă:

 • să-l înştiinţeze deîndată pe ForIT Solutions S.R.L. de orice problemă sau modificare apărută, legată de siteul web;
 • să nu acţioneze pentru remedierea problemelor fără consultarea ForIT Solutions S.R.L., în afară de cazuri urgente, când orice întârziere ar cauza daune mai mari, decât cele cauzate de funcţionarea greşită sau nefuncţionarea siteului web;
 • să pună la dispoziţia ForIT Solutions S.R.L. toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ForIT Solutions S.R.L. ce decurg din prezentul contract;
 • să plătească integral şi la timp facturile emise pentru lucrările şi serviciile prestate de ForIT Solutions S.R.L.;
 • să respecte contractele de licenţă asociate produselor software, furnizate de ForIT Solutions S.R.L.;

Beneficiarul este de acord cu afişarea expresiei "Powered by ForIT Solutions S.R.L." în partea de jos a paginilor aparţinând siteului web, cu trimitere la pagina web a ForIT Solutions S.R.L..

Beneficiarul este de acord cu afişarea unui link pe pagina www.foritsolutions.com , ca trimitere la pagina principală a siteului Beneficiarului, reprezentând soluţie(lucru) de referinţă a ForIT Solutions S.R.L..

REZERVARE DOMENIU

Înregistrarea, înnoirea sau folosirea în orice mod – direct ori indirect – a domeniului Beneficiarului se face în totalitate pe răspunderea acestuia. Beneficiarul este în cea mai bună cunoştință de cauză şi are răspunderea în totalitate că faptele cu privire la domeniul ales nu încalcă în nici un fel drepturile legale ale altor persoane, şi că numele domeniului sau serviciilor nu a fost înregistrat şi/sau folosit pentru scopuri ilegale.

ForIT Solutions S.R.L. nu poate şi nu verifică dacă domeniul selectat de beneficiar este folosit de alte persoane sau pentru alte servicii, sau dacă încalcă drepturile legale ale altor părţi.

Beneficiarul este de acord ca, făcând o înregistrare a domeniului ales de Beneficiar, aceasta nu conferă imunitate de la împotrivirea ForIT Solutions S.R.L. pentru înregistrarea sau folosirea domeniului. Beneficiarul este conştient şi de acord cu faptul că arhivarul aplicaţiilor nu poate garanta că va putea să se înregistreze sau să reînnoiască un domeniu, chiar dacă o anchetă indică faptul că domeniul este disponibil, din moment ce ForIT Solutions S.R.L. nu poate şti cu exactitate dacă domeniul pe care caută să îl înregistreze este în acelaşi timp văzut de o a treia parte, sau dacă există orice greşeală sau eroare în înregistrarea domeniului sau în procesul de reînnoire sau în bazele de date expuse. O înregistrare de succes a domeniului depinde de un număr diferit de factori pe care ForIT Solutions S.R.L. nu îi poate prevedea dinainte. Beneficiarul este conştient şi de acord ca ForIT Solutions S.R.L. nu poate garanta că va putea să înregistreze un domeniu dorit.

Beneficiarul este conştient şi de acord că ForIT Solutions S.R.L. nu este răspunzător faţă de Beneficiar pentru pierderile sau pagubele suferite ca urmare a refuzului de a înregistra, rezerva, reînnoi sau şterge domeniul, sau pentru refuzul de a-i furniza serviciile dorite.

Beneficiarul are dreptul de proprietate asupra denumirii domainului.

Domeniile comandate se rezervă doar după efectuarea plăților aferente.

Plățile efectuate pentru înregistrarea de nume de domenii Internet și certificate SSL nu sunt returnabile, indiferent de motivul post-plată invocat de către Beneficiar și indiferent de modalitatea de plată.

MENTENANŢĂ SISTEME IT

Serviciul de mentenanţă sisteme IT cuprinde activităţi de verificare şi supervizare a sistemelor informatice(componente hard şi soft, reţele, etc.), întocmirea Raportului de lucru privind starea sistemelor informatice şi recomandările ForIT Solutions S.R.L. pentru remedierea eventualelor deficite, respectiv recomandări pentru îmbunătăţirea sistemelor IT ale Beneficiarului. De asemenea, serviciul de mentenanţă include realizarea de copii de siguranţă(backup) ale datelor stocate pe sistemul informatic al Beneficiarului, folosind suportul soft şi hard al Beneficiarului, destinat acestui scop.

ForIT Solutions S.R.L. se obligă:

 • să presteze serviciile şi să execute lucrările cu fermitate, într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea cerinţelor Beneficiarului, cuprinse în comanda Beneficiarului;
 • să presteze serviciile şi să execută lucrările în modul cel mai favorabil Beneficiarului, să nu modifice în nici un fel sistemul informatic al Beneficiarului, fără acordul prealabil al acestuia;
 • să nu angajeze sau să nu efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor Beneficiarului;
 • să întocmească factura pentru serviciile prestate şi lucrările executate, în cel mult 3(trei) zile de la data prestării serviciilor sau executării lucrărilor;
 • să nu divulge nici o informaţie confidenţială de care ia cunoştinţă pe parcursul colaborării sale cu Beneficiar, să nu folosească în nici un fel informaţiile stocate prin intermediul sistemului informatic, ce privesc activitatea, acţionariatul, situaţia patrimonială ori performanţele financiare sau de orice fel ale Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. nu poartă răspunderea morală ori materială a daunelor suferite de Beneficiar pe parcursul colaborării sale cu Beneficiar, dacă acţiunile sale au fost acceptate de Beneficiar.

ForIT Solutions S.R.L. nu poartă răspunderea pentru originalitatea programelor informatice puse la dispoziţia lui de către Beneficiar, şi nici nu prestează serviciul de instalare programe informatice în cazul programelor informatice a căror drept de utilizare sau drept de proprietate nu poate fi dovedit ca aparţinând Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. poate respinge prestarea serviciului de mentenanţă dacă se poate dovedi că majoritatea problemelor apărute sunt cauzate de folosirea ilegală a sistemului de operare sau oricărui program informatic instalat.

ForIT Solutions S.R.L. poate recomanda Beneficiarului suspendarea executării contractului până la intrarea în legalitate privind programele informatice folosite de Beneficiar(inclusiv sistemele de operare).

Beneficiarul se obligă:

 • să-l înştiinţeze deîndată pe ForIT Solutions S.R.L. despre orice problemă apărută, legată de sistemul informatic;
 • să nu acţioneze pentru remedierea problemelor fără consultarea ForIT Solutions S.R.L., în afară de cazuri urgente, când orice întârziere ar cauza daune mai mari, decât cele cauzate de funcţionarea greşită sau nefuncţionarea sistemului IT;
 • să garanteze accesul ForIT Solutions S.R.L. la sistemul informatic, să pună la dispoziţia ForIT Solutions S.R.L. toate componentele hardware şi software, necesare pentru îndeplinirea serviciului de mentenanţă;
 • să-l înştiinţeze pe ForIT Solutions S.R.L. de modificările intervenite în componenţa sistemului informatic, dacă aceste modificări nu sunt urma recomandărilor făcute de ForIT Solutions S.R.L.;
 • să trimită cererea expresă, cu indicarea datei şi orei exacte, pentru vizitele gratuite cuprinse în serviciul de mentenanţă, cu cel puţin 3(trei) zile înaintea datei la care se doreşte vizita;
 • să plătească integral şi la timp facturile emise pentru lucrările şi serviciile prestate de ForIT Solutions S.R.L.;
 • să respecte contractele de licenţă asociate produselor software, furnizate de ForIT Solutions S.R.L..

SERVICII ON-LINE

Serviciile on-line acoperă acele servicii furnizate de către S.C. ForIT Solutions S.R.L. pentru prestarea cărora nu este necesară prezența fizică a furnizorului la adresa beneficiarului.

Serviciile on-line se furnizează prin intermediul rețelei Internet, cu ajutorul programelor "Windows Remote Assistance" (disponibil în sistemele de operare Windows XP sau mai recent) și "Windows Live Messenger" (sau "Windows Messenger" simplu), sau orice alt mod de comunicare real-time agreată de beneficiar, în urma solicitării beneficiarului prin comandă on-line.

Prețurile și tarifele, modalitatea și termenul de plată sunt cele afișate în cadrul siteurilor www.foritsolutions.ro, http://forithost.com, www.gestiune-magazin.ro, respectiv www.devirusare-online.ro.

S.C. ForIT Solutions S.R.L. nu va lua nici o acțiune fără acordul beneficiarului, toate lucrările efectuate pe calculatorul beneficiarului aflându-se sub controlul total al acestuia, fiind în măsură în orice moment de a suspenda sau a întrerupe acțiunile întreprinse.

S.C. ForIT Solutions S.R.L.nu poartă nici o răspundere morală ori materială pentru pagubele apărute ca urmare a acțiunilor sale realizate cu acordul beneficiarului.

S.C. ForIT Solutions S.R.L. se obligă să trateze cu responsabilitate și profesionalism orice situație descoperită/apărută pe parcursul conectării sale la calculatorul beneficiarului. S.C. ForIT Solutions S.R.L. se obligă să nu dezvăluie, să nu folosească, să nu caute, să nu profite în nici o formă de eventualele informații confidențiale ori de orice natură ce ajung la cunoștința sa pe parcursul interconectării sale cu beneficiarul, să dea dovadă de bună-credință și nici ulterior prestării serviciilor să nu folosească cu nici un scop informațiile dezvăluite de către beneficiar(în mod intenționat sau nu).

Beneficiarul se obligă să dea dovadă de respect și bună-credință pe parcursul colaborării sale cu S.C. ForIT Solutions S.R.L..

Beneficiarul înțelege că poartă toată răspunderea pentru accesul permis al S.C. ForIT Solutions S.R.L. la calculatorul său, inclusiv acțiunile cerute sau necesare prestării serviciului comandat.

DURATA CONTRACTULUI

Serviciile vor fi furnizate începând cu data specificată în comanda Beneficiarului, dar nu mai devreme decât data notificării, trimisă la adresa de e-mail a Beneficiarului, introdusă la înregistrare.

Durata contractului expiră conform opţiunii exprimate de către Beneficiar prin comandă.

Durata contractului se prelungeşte cu durata iniţială în cazul în care Beneficiarul îşi onorează obligaţiile de plată scadente, conform opţiunilor exprimate în comandă sau în baza proformei emise de Prestator.

PREŢUL ŞI TERMENELE DE PLATĂ

Preţul contractului/produselor/serviciilor este preţul afişat pe www.foritsolutions.ro /www.devirusare-online.ro /http://forithost.com / www.gestiune-magazin.ro pentru serviciile alese şi comandate de către Beneficiar. Preţul poate să sufere modificări în urma negocierilor între părţi, caz în care preţul este cel convenit şi confirmat în comanda Beneficiarului sau în proforma emisă de Prestator.

ForIT Solutions S.R.L. va emite factură pentru serviciile comandate, cel târziu în 3(trei) zile de la data la care serviciile au fost efectiv prestate.

Plata facturii se va efectua în maxim 3(trei) zile de la data facturii sau la termenul de plată specificat pe factură.

Plata preţului se poate efectua în numerar, sau prin virament bancar(inclusiv folosind sistemul PayPal), în contul specificat pe factură. În cazul viramentului bancar, plata se consideră efectuată din partea Beneficiarului, dacă contul bancar al Prestatorului a fost debitat de către bancă cu suma plătită.

Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care Beneficiarul renunţă anticipat la serviciile comandate. În caz de neplată, ForIT Solutions S.R.L. are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor fără nici o notificare prealabilă. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparţine în exclusivitate ForIT Solutions S.R.L.. Prin neplata serviciilor furnizate, Beneficiarul renunţă în mod expres la alte drepturi şi protecţie legală.

Părţile convin ca Beneficiarul să ramburseze ForIT Solutions S.R.L. toate cheltuielile făcute în numele său, dacă Beneficiarul a fost de acord, în prealabil, cu plata lor.

Preţurile pot fi modificate de către ForIT Solutions S.R.L. fără o notificare prealabilă. Preţurile serviciilor comandate şi achitate înainte de modificare nu se schimbă, schimbarea preţurilor are efect doar asupra comenzilor ulterioare acestor modificări. Toate modificările ulterioare de preţ a produselor şi serviciilor vor fi afişate pe pagina web a ForIT Solutions S.R.L. şi – ca o favoare adusă Beneficiarului – pot fi notificate prin poştă electronică Beneficiarului.

TERMENE DE FINALIZARE A SERVICIILOR

Dacă părţile nu convin altfel, termenele de finalizare a serviciilor sunt următoarele:

 • în cazul serviciului de creare site web, maxim 20 de zile de la data notificării primirii comenzii Beneficiarului, cu condiţia ca Beneficiarul să fi furnizat toate informaţiile necesare activităţii de creare a sitului web;
 • în cazul serviciului de rezervare domenii, maxim 24 de ore de la plata în avans a serviciilor comandate;
 • în cazul serviciului de mentenanţă sisteme IT, prestarea se realizează în mod continuu.
 • serviciile on-line se prestează începând cu data și ora convenite în prealabil de către părți, și se termină – de regulă – la finalizarea lucrărilor necesare rezolvării problemelor.

EXPIRAREA ŞI REÎNNOIREA SERVICIULUI

Beneficiarul este conştient că este responsabil pentru păstrarea înregistrărilor sale şi menţinerea şi verificarea informaţiilor cu privire la expirarea înregistrării domeniului sau altor servicii.

ForIT Solutions S.R.L. – ca o favoare pentru Beneficiar şi nicidecum ca un angajament – poate să înştiinţeze Beneficiarul printr-un mesaj de mail despre scadenţa obligaţiilor de plată. Serviciile neplătite atrag după sine anularea sau suspendarea contului Beneficiarului, domeniului ori a celorlalte servicii oferite. Documentele prin care se poate proba plata serviciilor se vor păstra de către Beneficiar, astfel încât la cererea ForIT Solutions S.R.L. să poată dovedi plata făcută în contul serviciilor cumpărate.

Furnizarea serviciilor se va efectua atâta timp cât Beneficiarul poate dovedi cu documente că a efectuat plata serviciilor în totalitate conform facturilor emise.

Termenele de furnizare a serviciilor se consideră prelungite în mod tacit dacă Beneficiarul achită Furnizorului contravaloarea serviciilor dorite pe viitor și transmite Furnizorului documentul de plată, ori comandă prin intermediul saitului serviciile respective. Pe perioada colaborării cu Beneficiar, prezentul contract este prelungit, considerat ca acord valabil între părți.

CONDIȚII DE FACTURARE

Prin prezentul contract, Beneficiarul și ForIT Solutions S.R.L. cad de acord asupra modului de facturare, astfel:

 • factura pentru serviciile furnizate Beneficiarului și achitate de Beneficiar se va emite până cel târziu cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare
 • facturile emise se transmit prin mijloace electronice, în format electronic, purtând semnătura digitală calificată a persoanei desemnate de către Furnizor, la adresa de e-mail a Beneficiarului specificat la înregistrarea pe oricare din saiturile ForIT Solutions S.R.L.
 • prezentul paragraf se poate aplica și altor tipuri de documente emise de Prestator și transmisibile Beneficiarului.

CONFIDENŢIALITATE

Beneficiarul şi ForIT Solutions S.R.L. sunt de acord să nu folosească datele confidenţiale primite în nici un alt scop decât cel al acestui contract şi să nu dezvăluie aceste informații unei terţe părţi. Date confidenţiale înseamnă date identificate ca fiind sau care sunt în mod clar confidenţiale.

Aceasta clauză nu se aplică datelor care:

 • intră în domeniul public, altul decât cel prin care se încalcă această clauză;
 • este sau devine în mod independent cunoscută părţii care a primit-o liber de orice restricţie de confidenţialitate;
 • este cerut să fie dezvăluit de către regulamentul unei autorităţi competente sau de către autoritatea competentă;
 • este rezonabil dezvăluită angajaţilor, furnizorilor sau altora pentru o performanţă corespunzătoare a contractului;
 • este rezonabil dezvăluită consilierilor profesionali;
 • ne este permis să le dezvăluim conform acestui contract.

GARANŢII

Beneficiarul este conştient şi este de acord că folosirea serviciilor ForIT Solutions S.R.L. este numai pe riscul său. Beneficiarul este de acord şi este conştient de faptul că serviciile oferite sunt furnizate pe bază de ”AS IS”-”AŞA CUM ESTE”.

ForIT Solutions S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu acordă garanţii de nici un fel, nici în mod explicit şi nici implicit, incluzând, dar nelimitându-se la garanţii comerciale implicite obişnuite sau la potrivirea pentru un scop anume. ForIT Solutions S.R.L. nu oferă nici o garanţie că serviciile vor satisface cererile Beneficiarului, sau că serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără greşeli. ForIT Solutions S.R.L. nu oferă nici o garanţie privind rezultatele care pot fi obţinute din folosirea serviciilor sau că defectele serviciilor vor fi corectate.

Beneficiarul înţelege şi este de acord, că orice material descărcat sau obţinut prin folosirea serviciilor sau a Siteului este făcută pe propria discreţie şi pe propriul risc, şi că va fi unicul responsabil pentru orice pagubă a sistemului, calculatorului sau oricăror echipamente sau pentru pierderea de date ce rezultă din descărcarea oricărui material şi/sau din serviciile furnizate.

Nici un sfat sau informaţie – verbală sau scrisă – obţinute de la ForIT Solutions S.R.L. nu îi creează Beneficiarului drepturi la nici un fel de garanţii.

ForIT Solutions S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate privind termenele limită, ştergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a oricărei forme de comunicare sau a oricăror setări personalizate ale Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. va depune eforturi pentru menținerea şi furnizarea serviciilor, totuşi ForIT Solutions S.R.L. nu răspunde pentru stricăciuni, pierderi de date, pierderi de clienţi, pierderi de venituri sau alte pagube produse afacerilor, datorate întârzierilor, transmiterii greşite ori netransmiterii informaţiilor, restricţiei sau întreruperii accesului la servicii, sau altor interacţiuni cu serviciile.

ForIT Solutions S.R.L. îşi rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru serviciile contractate, şi orele la care este disponibil.

Beneficiarul este de acord să ofere garanţii pentru ForIT Solutions S.R.L. şi partenerilor săi că nu va avea pretenţii sau cereri, incluzând taxele mandatarilor, cerute de o a treia parte, datorate apariţiei acesteia în Conţinutul site-ului Beneficiarului, folosirii de către Beneficiar a Serviciilor, relaţiei Beneficiarului cu Serviciile, încălcării T&C de către Beneficiar, sau încălcării oricăror altor drepturi ale altei părţi, incluzând , dar nelimitându-se la utilizarea de către Beneficiar a conţinutului, mărcilor înregistrate, numelor comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Beneficiarul a luat la cunoştinţă că ForIT Solutions S.R.L. poate stabili practici şi limitări generale ale folosirii Serviciului.

ForIT Solutions S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciile(sau orice componentă a acestora), cu sau fără preaviz, în orice moment. Beneficiarul este de acord că ForIT Solutions S.R.L. nu este răspunzător faţă de Beneficiar sau faţă de alte părţi pentru nici o modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor.

RELAŢIA DINTRE PĂRŢI

Acest contract nu va stabili nici o relaţie de parteneriat, asociaţiune în participaţiune, relaţii de muncă, franciză sau agenţie între ForIT Solutions S.R.L. și Beneficiar. Nici una dintre părţi nu va avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creeze obligaţii pentru cealaltă parte fără a avea un consimţământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepţia celor precizate expres în acest contract.

ForIT Solutions S.R.L. şi Beneficiarul sunt de acord că, exceptând cele precizate expres în acest contract, nu vor exista terţi beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii Beneficiarului, fără ca acest exemplu să fie limitativ.

SEPARABILITATE

Beneficiarul este de acord că termenii acestei convenţii sunt separabili. Dacă orice termen sau prevedere este declarată nevalabilă sau ca nefiind în vigoare, acel termen sau prevedere va fi revizuit să fie cât mai aproape de legile aplicabile şi să reflecte intenţiile originale ale părţilor, şi termenii şi prevederile neafectate vor rămâne în vigoare.

CLAUZA PRIVIND CAPACITATEA

Beneficiarul afirmă şi certifică că are vârsta legală pentru a încheia acest contract.

Beneficiarul afirmă şi certifică că are capacitatea deplină de exerciţiu pentru a încheia acest contract.

LEGEA ADMINISTRĂRII

Legea aplicabilă pentru T&C va fi legea în vigoare din România.

PENALITĂŢI ŞI DAUNE-INTERESE

Obligaţiile de plată, respectiv creanţa de plată izvorând din facturi emise de ForIT Solutions S.R.L. pentru contravaloarea serviciilor prestate Beneficiarului produc dobânzi începând cu ziua lucrătoare următoare celei de scadenţă.

Rata dobânzii este de 50% lunar.

Dobânda se va calcula asupra sumei totale facturate, reprezentând creanţele scadente şi neplătite, şi se va factura lunar de către ForIT Solutions S.R.L. Beneficiarului.

ForIT Solutions S.R.L. poate să pretindă daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.

Valoarea penalităţilor de întârziere poate să depăşească valoarea totală a sumelor asupra cărora sunt calculate.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară notificarea prealabilă, în următoarele cazuri:

 • durata contractului a expirat şi părţile nu au prelungit durata contractului;
 • Beneficiarul nu a plătit contravaloarea serviciilor contractate;
 • una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare înainte de începerea executării prezentului contract;
 • în termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile ce îi revin potrivit prezentului contract;
 • cesionează drepturile şi obligaţiile sale ce îi revin potrivit prezentului contract fără acordul celeilalte părţi.

ForIT Solutions S.R.L. poate înceta furnizarea serviciului contractat de către Beneficiar, imediat, irevocabil şi fără notificare prealabilă, dacă:

 • Beneficiarul nu a respectat, a violat sau a tratat necorespunzător prezentul contract, incluzând orice alt regulament al ForIT Solutions S.R.L. sau nu a respectat legea română aplicabilă;
 • Beneficiarul a furnizat informaţii false;
 • Beneficiarul nu a respectat condiţiile referitoare la acurateţea, claritatea şi validitatea datelor de înregistrare;
 • Beneficiarul nu a răspuns comunicărilor trimise pe adresa de e-mail declarată la înregistrare;
 • Beneficiarul se angajează în activităţi ilegale, frauduloase sau orice tip de activităţi - vânzarea de produse sau servicii care intră în incidenţa legii;
 • Beneficiarul, un reprezentant/angajat al Beneficiarului, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal în activităţi care să prejudicieze drepturile sau reputația ForIT Solutions S.R.L.;
 • Beneficiarul nu a achitat valoarea serviciului contractat pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

Orice încetare a serviciilor oferite de ForIT Solutions S.R.L. are efecte imediate. ForIT Solutions S.R.L. poate opţional să notifice Beneficiarul asupra încetării furnizării serviciilor.

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3(trei) zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 3(trei) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită, dacă va fi transmisă la adresa de e-mail specificat în prezentul contract, respectiv declarată la înregistrare, ori la sediul social al părților.

În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex, telefax ori prin intermediul reţelei Internet, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

LITIGII

Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legilor aplicabile din România.

CLAUZE FINALE

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Aceste T&C constituie un acord dintre ForIT Solutions S.R.L. şi Beneficiar şi guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări-servicii încheiat între Beneficiar şi ForIT Solutions S.R.L.. Beneficiarul poate, de asemenea, să se afle sub autoritatea altor termeni adiţionali sau condiţii de utilizare, ce se aplică în momentul în care utilizează alte servicii ForIT Solutions S.R.L., conţinut sau software al unui terţ.

Prezentul contract poate fi completat cu elemente suplimentare, conform comenzii Beneficiarului. Aceste clauze complementare vor fi valabile ca parte a contractului şi vor produce efecte de la data primirii notificării trimise de către ForIT Solutions S.R.L. Beneficiarului.

Dacă orice prevedere a acestor T&C sau altor documente încorporate este dovedită de o instituţie competentă ca fiind invalidă, părţile sunt de acord ca această instituţie să încerce să ia în consideraţie intenţiile părţilor aşa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor vor rămâne în vigoare.

Beneficiarul este de acord ca – fără a ţine seama de altă lege sau statut – orice revendicare sau pricină ce reiese din aceste T&C, sau legată de utilizarea serviciilor sau a T&C, trebuie înaintată în decurs de un an după ce această revendicare a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna clasată.

Titlurile secţiunilor în aceste T&C sunt numai pentru convenienţă şi nu au nici un efect legal sau contractual.

Toate drepturile rezervate.

Copyright © 2008-2019, ForIT Solutions S.R.L.

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor! Detalii...